Czym jest diagnoza PRZED...?

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza Dyrektorów szkół i Nauczycieli do wzięcia udziału w bezpłatnym programie diagnoza PRZED..., który stanowi uzupełnienie kompleksowej oferty edukacyjnej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Diagnoza PRZED... ułatwia miarodajną ocenę poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.


Przystąpienie do programu zapewnia:

Zachęcamy szkoły do udziału w programie diagnoza PRZED...

Jak przebiega diagnoza PRZED...?

Dla kogo jest diagnoza PRZED...?

Program diagnoza PRZED... przygotowano dla uczniów klas kończących kolejne etapy edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Informacje uzyskane dzięki diagnozie służą wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego:

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę PRZED...?

Portal diagnoza PRZED... pozwala uzyskać natychmiastowe raporty o wynikach uczniów i klas. Nauczyciel szybko może sprawdzić, które jego metody nauczania są skuteczne, a gdzie powinien zastosować program naprawczy. Łatwo też może zobaczyć wyniki uczniów i klas na tle ogólnopolskim, by dowiedzieć się, jak plasują się ich osiągnięcia w porównaniu z uczniami innych szkół. Dzięki diagnozie PRZED... Nauczyciel i Dyrektor otrzymują informacje obiektywne, w odniesieniu do skali ogólnopolskiej.

Część sukcesu na egzaminie zapewni uczniowi opanowanie techniki zdawania egzaminu: znajomość rozwiązywania wymaganych typów zadań, radzenie sobie ze stresem.

diagnoza PRZED... umożliwia stworzenie warunków próbnego egzaminu, by uczniowie zdobyli doświadczenie i jak najlepiej przygotowali się do egzaminu zewnętrznego.

Arkusze egzaminacyjne z wystandaryzowanymi zadaniami przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z najnowszymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak wziąć udział w diagnozie PRZED...?

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Po zawarciu umowy Dyrektor loguje się/rejestruje szkołę (w przypadku placówek przystępujących do programu po raz pierwszy) na stronie zamowienie-diagnoza.nowaera.pl za pomocą kodu aktywacyjnego otrzymanego od wydawcy, a potem zamawia testy. Kod aktywacyjny zostanie przekazany Dyrektorowi w Biuletynie Internetowym. Można go również uzyskać, kontaktując się z infolinią wydawnictwa: 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych) lub 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych).

Nauczyciele zainteresowani udziałem w programie diagnoza PRZED... rejestrują się na stronie diagnoza.nowaera.pl za pomocą kodu aktywacyjnego otrzymanego od Dyrektora szkoły.

Harmonogram diagnozy PRZED... w roku szkolnym 2018/2019

Sugerujemy przeprowadzenie generalnej próby w następujących terminach:

SZKOŁA PODSTAWOWA

21-23 listopada 2018 r. – próbny egzamin ósmoklasisty w klasie VIII

PRZEDMIOTTERMIN
Język polski21 listopada 2018 r.Godz. 9.00
Matematyka22 listopada 2018 r.Godz. 9.00
Język angielski23 listopada 2018 r.Godz. 9.00


Zgłoszenia przyjmujemy od 10.09 do 21.10.2018 r.

Udział szkoły w programie diagnoza PRZED... zgłasza jej Dyrektor.


GIMNAZJUM

28-30 listopada 2018 r. – próbny egzamin gimnazjalny w klasie III

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 28 LISTOPADA 2018 R.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwieGodz. 9.00
Z zakresu języka polskiegoGodz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 29 LISTOPADA 2018 R.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczychGodz. 9.00
Z zakresu matematykiGodz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI – 30 LISTOPADA 2018 R.
Na poziomie podstawowymGodz. 9.00
Na poziomie rozszerzonymGodz. 11.00


Zgłoszenia przyjmujemy od 10.09 – 21.10.2018 r.

Udział szkoły w programie diagnoza PRZED... zgłasza jej Dyrektor.


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

4–3-11 stycznia 2019 r. – próbny egzamin maturalny

PRZEDMIOTTERMIN
Język polski – pp3.01.2019 r.Godz. 9.00
Biologia – prGodz. 14.00
Matematyka – pp4.01.2019 r.Godz. 9.00
Historia – prGodz. 14.00
Język angielski/Język niemiecki – pp7.01.2019 r.Godz. 9.00
Język angielski – prGodz. 14.00
Język polski – pr8.01.2019 r.Godz. 9.00
Chemia – prGodz. 14.00
Matematyka – pr9.01.2019 r.Godz. 9.00
Wiedza o społeczeństwie – prGodz. 14.00
Geografia – pr10.01.2019 r.Godz. 9.00
Fizyka – prGodz. 14.00
Język niemiecki – pr11.01.2019 r.Godz. 9.00


Zgłoszenia przyjmujemy od 10.09 – 25.11.2019 r.

Udział szkoły w programie diagnoza PRZED... zgłasza jej Dyrektor.


SZKOŁA PODSTAWOWA

wiosna 2019 – Test Umiejętności Trzecioklasisty

O rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń poinformujemy z początkiem II semestru roku szkolnego 2018/2019

Udział szkoły w TUT zgłasza jej Dyrektor.